بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های تحصیلی .::. دانشکده مهندسی مکانیک

1- مهندسی مکانیک

1- مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

2- مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

 

1- مهندس مکانیک طراحی کابردی با شاخه های تخصصی (گرایش):(مکانیک جامدات دینامیک، کنترل و ارتعاشات)

2- مهندسی مکانیک تبدیل انرژی