گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش

شورای برنامه ریزی درسی

 

شورایی است مرکب از مدیران ستادی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نماینده شورای برنامه ریزی دانشکده (معاون آموزشی) و گروه آموزشی متقاضی که برنامه درسی تدوین یا بازنگری پیشنهادی گروه آموزشی را بررسی می نماید. 

دریافت فایل آیین نامه تشکیلات