1- زبان و ادبیات فارسی

2- زبان و ادبیات انگلیسی

3- زبان و ادبیات عربی

4- زبان روسی

5- جامعه شناسی (جایگزین رشته پژوهشگری اجتماعی) 

6- مدیریت صنعتی

7- مدیریت بازرگانی

8- روان شناسی  

9- حقوق

10- مشاوره

11- علوم ­تربیتی­

12- علوم سیاسی

13- جغرافیا

14- علوم قرآن و حدیث

15- اقتصاد

16- حسابداری

17- گردشگری (جایگزین رشته مدیریت جهانگردی)

18- مدیریت آموزشی(با رویکرد سازمانی)

1- زبان و ادبیات فارسی

2- علوم اجتماعی - ­جامعه ­شناسی

3-روانشناسی ­عمومی

4- مدیریت صنعتی- تولید و عملیات

5- مدیریت بازرگانی - گرایشهای ( بازاریابی - مدیریت استراتژیک)

6- آموزش زبان انگلیسی

7- زبان و ادبیات انگلیسی

8- حقوق خصوصی

9- حقوق جزا و جرم شناسی

10- روابط بین الملل

11- جغرافیا و برنامه ریزی شهری -برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

 12- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - توسعه اقتصاد روستایی

 13-زبان و ادبیات عربی

14- زبان شناسی همگانی

15- زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات کودک و نوجوان

16- مشاوره -مشاوره خانواده

17- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی( عقب مانده ذهنی)

18- زبان و ادبیات فارسی نظریه و نقد ادبی

19- ایران شناسی -  گرایشهای (ایران شناسی عمومی ایران شناسی تاریخ - آداب و رسوم و میراث فرهنگی)

20- علوم سیاسی

21- مدیریت مالی

22- مطالعات جوانان

23- جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری-برنامه ریزی فضایی و مجتمع های گردشگری

24- حسابداری

1- زبان و ادبیات فارسی

2- روابط بین الملل

3- مدیریت بازرگانی سیاستگذاری بازرگانی

4- روانشناسی

5- جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگی

6- مدیریت صنعتی – تولید و عملیات

7- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

8- آموزش زبان انگلیسی

9- حقوق خصوصی

10- حقوق جزا و جرم شناسی

11- زبان و ادبیات فارسی-ادبیات عرفانی