بستن
FA EN AR RU FR

رشته های تحصیلی .::. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۱- زبان و ادبیات فارسی

۲- زبان و ادبیات انگلیسی

۳– زبان و ادبیات عرب

۴- زبان روسی

۵- علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

۶- مدیریت صنعتی

۷- مدیریت بازرگانی

۸- روان شناسی عمومی

۹- حقوق 

۱۰- راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره

۱۱- علوم تربیتی­ گرایش ­مدیریت­ و برنامه ریزی آموزشی

۱۲- علوم سیاسی

۱۳– جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

۱۴- الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث

۱۵– علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری

۱۶- حسابداری

۱۷- مدیریت جهانگردی

۱- زبان و ادبیات فارسی

۲- علوم اجتماعی گرایش­ جامعه­ شناسی

۳-روانشناسی­ عمومی

۴- مدیریت صنعتی- گرایش تولید

۵- مدیریت بازرگانی با گرایشهای (مالی – بازاریابی – مدیریت استراتژیک)

۶- آموزش زبان انگلیسی

۷- زبان و ادبیات انگلیسی

۸- حقوق خصوصی

۹- حقوق جزا و جرم شناسی

۱۰- روابط بین الملل

۱۱- جغرافیا و برنامه ریزی شهری با گرایشهای (بهسازی و نوسازی شهری – برنامه ریزی مسکن)

۱۲- جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

۱۳-زبان و ادبیات عرب

۱۴- زبان شناسی همگانی

۱۵- زبان و ادبیات فارسی – گرایش ادبیات کودک و نوجوان

۱۶- مشاوره -مشاوره خانواده

۱۷- روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی( عقب مانده ذهنی)

۱۸- زبان و ادبیات فارسی – نظریه و نقد ادبی

۱- زبان و ادبیات فارسی

۲- روابط بین الملل

۳- مدیریت بازرگانی – سیاستگذاری

۴- روانشناسی

۵- جامعه شناسی – جامعه شناسی فرهنگی