1- فیزیک 

2 - شیمی محض

3- شیمی کاربردی

4- زیست شناسی سلولی و مولکولی

5- زیست شناسی گیاهی

6- زیست شناسی جانوری

7- زیست شناسی دریا 

1- شیمی - گرایشهای (شیمی فیزیک- شیمی آلی – شیمی معدنی -شیمی تجزیه)

2- شیمی – گرایش شیمی کاربردی

3- فیزیک- گرایشهای (اپتیک و لیزر - ذرات بنیادی و نظریه میدانها – فیزیک پلاسما – فیزیک ماده چگال - فیزیک هسته ای- گرانش و کیهان شناسی)

4- فوتونیک

5-بیوشیمی

6- زیست شناسی گیاهی- گرایشهای (سیستماتیک و بوم شناسی - فیزیولوژی)

7-زیست­شناسی جانوری - گرایشهای (سلولی تکوینی - بیوسیستماتیک)

8- ژنتیک

9- زیست شناسی دریا - جانوران دریا

10- شیمی دارویی

11 – نانو شیمی

12- نانوفیزیک

13-زیست شناسی دریا-بوم شناسی دریا

14- زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

1- شیمی - گرایشهای (شیمی آلی- شیمی تجزیه- شیمی معدنی- شیمی فیزیک )

2- فیزیک - گرایشهای (اپتیک و لیزر- ذرات بنیادی و نظریه میدانها فیزیک پلاسما فیزیک ماده چگال - فیزیک هسته ای)

3- بیوشیمی

4- زیست دریا - جانوران دریا

5- زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی

6- زیست شناسی جانوری-سلولی و تکوینی

7-ژنتیک مولکولی