بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های تحصیلی .::. دانشکده علوم ریاضی

۱- ریاضیات و کاربردها

۲- آمار 

۳- علوم کامپیوتر

1- ریاضی محض - گرایشهای (آنالیز - جبر - هندسه (توپولوژی))

2- ریاضی کاربردی با گرایشهای (آنالیز عددی -  بهینه سازی)

3- آمار - آمار ریاضی

4- ریاضی کاربردی ریاضی مالی

1- ریاضی محض - گرایشهای (آنالیز- جبر- (هندسه تولوژی))

2- ریاضی کاربردی- گرایشهای (آنالیز عددی- تحقیق در عملیات)