گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی

شورای گسترش آموزشی

 

شورایی است مرکب از مدیران ستادی حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و معاونین آموزشی دانشکده ها که درخواست ایجاد رشته ، گروه آموزشی و دانشکده جدید را بررسی می نماید.