بستن
FA EN AR RU FR

رشته های تحصیلی .::. دانشکده علوم کشاورزی

۱- مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات گرایش های ( زراعت- اصلاح نباتات )

۲- مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی

۳- مهندسی کشاورزی- علوم دامی

۴- مهندسی کشاورزی-علوم خاک

۵- علوم و مـهندسی آب

۶- مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی

۷- مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

۸- مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی

۹- علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی)

۱- مهندسی کشاورزی – اصلاح نباتات

۲- مهندسی کشاورزی – زراعت

۳- مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی با گرایش های (میوه کاری – سبزی کاری – گیاهان زینتی – گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای)

۴- مهندسی کشاورزی – علوم خاک با گرایشهای (شیمی و حاصلخیزی خاک – پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک – فیزیک و حفاظت خاک – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)

۵- مدیریت منابع خاک با گرایشهای (فیزیک و حفاظت خاک – منابع خاک و ارزیابی اراضی)

۶- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک با گرایشهای (شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه – بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)

۷- مهندسی کشاورزی – علوم دامی با گرایشهای (تغذیه دام – اصلاح نژاد دام -فیزیولوژی دام)

۸- مهندسی­کشاورزی- حشره ­شناسی ­کشاورزی

۹- مهندسی کشاورزی – بیماری­ شناسی­ گیاهی

۱۰-مهندسی­ کشاورزی – بیوتکنولوژی ­کشاورزی

۱۱- مهندسی کشاورزی – توسعه روستایی

۱۲- مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی

۱۳- مهندسی کشاورزی – سازه های آبی

۱۴- مهندسی کشاورزی – مهندسی منابع آب

۱۵- مهندسی کشاورزی – علوم و تکنولوژی بذر

۱۶- مهندسی کشاورزی – شناسایی و مبارزه با علف های هرز

۱- علوم باغبانی با گرایش های (میوه کاری – سبزی کاری – گیاهان زینتی)

۲- حشره شناسی کشاورزی

۳- بیماری شناسی گیاهی گرایشهای (قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی – نماتولوژی گیاهی – ویروس شناسی­ و بیماری­ های ویروسی گیاهی)

۴- اصلاح نژاد دام

۵- تغذیه دام

۶- زراعت

۷- اصلاح­ نباتات

۸- بیوتکنولوژی کشاورزی- گیاهی

۹- علوم خاک – فیزیک و حفاظت خاک

۱۰- مدیریت منابع خاک با گرایش های (حفاظت و منابع خاک – خاک، محیط و منابع اراضی – فیزیک و رابطه آب، خاک و گیاه)