1- مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ( جایگزین رشته  مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات)

2-  علوم و مهندسی باغبانی

3-  علوم دامی

4- علوم و مهندسی خاک

5- علوم و مـهندسی آب

6- اقتصاد کشاورزی

7- مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

8- گیاهپزشکی

9- علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)

1- ژنتیک و به نژادی گیاهی (جایگزین رشته مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات)

2- اگرو تکنولوژی – گرایشهای (اکولوژی کیاهان زراعی – فیزیولوژی گیاهان زراعی – علوم علف های هرز – علوم و تکنولوژی بذر)  جایگزین رشته های (مهندسی کشاورزی – زراعت، مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف های هرز، مهندسی کشاورزی - علوم و تکنولوژی بذر)

 3- علوم و مهندسی  باغبانی - گرایشهای (درختان میوه - سبزی ها - گیاهان زینتی - گیاهان دارویی)

4- مدیریت منابع خاک - گرایشهای (فیزیک و حفاظت خاک – منابع خاک و ارزیابی اراضی)

5- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک -  گرایشهای (شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه– بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)

6- علوم دامی - گرایشهای (تغذیه دام- اصلاح نژاد دام و طیور فیزیولوژی­ دام و طیور تغذیه­ طیور)

7- حشره­ شناسی ­کشاورزی

8-بیماری ­شناسی­ گیاهی

9- بیوتکنولوژی­ کشاورزی

10- توسعه روستایی

11- علوم و مهندسی آب- گرایشهای (آبیاری و زهکشی - سازه های آبی - منابع آب )

12- مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-مدیریت و تحلیل سامانه ها

13- علوم و مهندسی صنایع غذایی-فناوری مواد غذایی

14- مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت

1- علوم و مهندسی باغبانی - گرایش های ( فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی) جایگزین رشته علوم باغبانی - گرایشهای (میوه کاری - سبزی کاری - گیاهان زینتی)

2- حشره شناسی کشاورزی

3- بیماری شناسی گیاهی

4- علوم دامی گرایشهای (اصلاح نژاد دام و طیور تغذیه دام - تغذیه  طیور)

5- اگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی(جایگزین رشته زراعت)

6- ژنتیک و به نژادی گیاهی (جایگزین رشته اصلاح­ نباتات)

7- بیوتکنولوژی کشاورزی

8-مدیریت منابع خاک - گرایشهای (فیزیک و حفاظت  خاک منابع خاک و ارزیابی اراضی)