رشته های پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) مقطع کارشناسی در دانشگاه گیلان

رشته های پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در دانشگاه گیلان:

دانشکده علوم رشته های : فیزیک شبانه / زیست شناسی گیاهی روزانه و شبانه/ زیست شناسی دریا روزانه و شبانه

دانشکده علوم کشاورزی رشته های : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی باغبانی روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی خاک روزانه و شبانه/ علوم دامی روزانه و شبانه/ مهندسی اقتصاد کشاورزی شبانه

دانشکده منابع طبیعی  رشته های: علوم و مهندسی جنگل روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی شیلا ت روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی محیط زیست روزانه و شبانه/ مهندسی طبیعت روزانه و شبانه

دانشکده علوم انسانی رشته های : زبان روسی روزانه و شبانه/ علوم قرآن و حدیث شبانه

دانشکده  فنی مهندسی شرق گیلان رشته  : علوم مهندسی  شبانه

نحوه  ثبت نام متعاقبا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  اعلام خواهد شد.

معرفی رشته ها ی بدون آزمون در دانشگاه گیلان