بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در دانشگاه گیلان

رشته های پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در دانشگاه گیلان:

دانشکده علوم رشته های : فیزیک شبانه / زیست شناسی گیاهی روزانه و شبانه/ زیست شناسی دریا روزانه و شبانه

دانشکده علوم کشاورزی رشته های : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی باغبانی روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی خاک روزانه و شبانه/ علوم دامی روزانه و شبانه

دانشکده منابع طبیعی  رشته های: علوم و مهندسی جنگل روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی شیلا ت روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی محیط زیست روزانه و شبانه/ مهندسی طبیعت روزانه و شبانه

دانشکده علوم انسانی رشته های : زبان روسی روزانه و شبانه/ علوم قرآن و حدیث شبانه

نحوه  ثبت نام متعاقبا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  اعلام خواهد شد.

معرفی رشته ها ی بدون آزمون در دانشگاه گیلان