بستن
FA EN AR RU FR

رشته های تحصیلی .::. دانشکده منابع طبیعی

۱- مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری

۲- مهندسی منابع طبیعی – شیلات

۳- مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست

۴- مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری

۱- مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری 

۲- مهندسی منابع طبیعی – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

۳- مهندسی منابع طبیعی – مهندسی جنگل

۴- مهندسی منابع طبیعی- بوم شناسی آبزیان شیلاتی

۵- مهندسی منابع طبیعی -تکثیر و پرورش آبزیان

۶- مهندسی منابع طبیعی- فرآوری محصولات شیلاتی

۷- مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست با گرایشهای (زیستگاهها و نوع زیستی – ارزیابی و آمایش سرزمین – آلودگی محیط زیست)

۱- علوم جنگل گرایشهای (جنگلداری – مهندسی جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل)

۲- شیلات گرایشهای (عمل آوری فراوده های شیلاتی- تولید و بهره برداری- تکثیر و پرورش آبزیان- بوم شناسی آبزیان)