1- علوم و مهندسی مهندسی جنگل

2- علوم و مهندسی شیلات

3- علوم و مهندسی محیط زیست

4- مهندسی طبیعت  ( جایگزین رشته مرتع و آبخیزداری) 

1- علوم ومهندسی جنگل – گرایشهای ( مدیریت جنگل – علوم زیستی جنگل – عمران و بهره برداری جنگل) جایگزین رشته­ های (مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری، مهندسی منابع طبیعی - جنگل شناسی و اکولوژی جنگل و مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگل)

2- علوم و مهندسی شیلات  - گرایشهای (بوم شناسی آبزیان - تکثیر و پرورش آبزیان - فرآوری محصولات شیلاتی)

3- علوم و مهندسی محیط زیست - گرایشهای (مدیریت و حفاظت تنوع زیستی - ارزیابی و آمایش سرزمین - آلودگی محیط زیست)

4- علوم و مهندسی آبخیز- سیلاب و رودخانه

1- علوم ومهندسی جنگل گرایشهای ( مدیریت جنگل علوم زیستی جنگل عمران و بهره برداری جنگل) جایگزین  رشته علوم جنگل با گرایشهای (جنگلداری - مهندسی جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل)

2- علوم و مهندسی شیلات - گرایشهای (عمل­آوری فراوری محصولات شیلاتی-  تکثیر و پرورش آبزیان- بوم شناسی آبزیان)