معرفی مدیریت خدمات آموزشی

دکتر محمودرضا آقامعالی مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

کوکب چلمبری معاون مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

شماره تماس دفتر مدیریت امور آموزشی ۳۳۶۹۰۵۲۵-۰۱۳

 

این مدیریت مشتمل بر چهار اداره می باشد:

۱- اداره پذیرش ،ثبت نام و امور مشمولین

۲-اداره امور دانش آموختگان و امتحانات

۳-اداره نگهداری سوابق تحصیلی

۴- اداره آمار و اطلاعات آموزشی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر محسن محمدی گلنگش

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2060

33690983

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر محمودرضا آقامعالی

مدیر امور آموزشی دانشگاه

2117

33690525

کوکب چلمبری

معاون مدیر آموزش دانشگاه

2113

 

 نقی عیسی زاده زارع

مسئول دفتر

2117

 

اداره پذیرش، ثبت نام و امور مشمولین

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

 کوکب چلمبری

رییس اداره پذیرش ، ثبت نام و امور مشمولین

2135

 

 هادی امیری

کارشناس مسئول خدمات آموزشی نظام وظیفه کلیه مقاطع تحصیلی و امور مربوط به دانشکده تربیت بدنی

2137

 

 ناهید رضاپور

کارشناس خدمات آموزش دانشکده علوم انسانی

2133

 

 

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های  علوم  کشاورزی، منابع طبیعی ، علوم  پایه و علوم ریاضی

2139

 

 فائزه ابراهیم نژاد

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های  فنی، مکانیک، فنی شرق و معماری

2134

 

اداره امور دانش آموختگان و امتحانات

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

حسین علیزاده

رئیس اداره امور دانش آموختگان و امتحانات

33690274

2116

33690422

 

کارشناس دانش آموختگان موسسات آموزش عالی استان

33690274

2064

33690422

پریسا رسولی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده علوم انسانی و دوره های مجازی

33690274

2112

 

 فهیمه مامور افشرد

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشنامه و ریزنمرات

 

 

33690522

 اکرم پور جمشیدی

کارشناس خدمات آموزشی  تاییدیه تحصیلی

33690274

2068

 

  علی ایرجی

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های فنی، فنی شرق گیلان، پردیس دانشگاهی، معماری و مکانیک

2159

 

صفرعلی نوروزی

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده‌های علوم پایه، علوم ریاضی، منابع طبیعی، علوم کشاورزی و تربیت بدنی

2049

 

اداره آمار و اطلاعات آموزش (واحد رایانه آموزش دانشگاه)

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

 آزاده کاویان فر

رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزش

2145

 

سارا صفرنژاد

کارشناس اداره آمار و اطلاعات آموزشی - انجام امور مربوط به آمار حوزه معاونت آموزشی- جانشین رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی

2118

 

 مریم ایرانیار

کارشناس اداره آمار و اطلاعات آموزشی

2119

 

اداره نگهداری سوابق تحصیلی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

 آرش امیریان

رئیس اداره نگهداری سوابق تحصیلی

2141-2089

 

 علی خوب

بایگانی اداره سوابق تحصیلی

2142