بستن
FA EN

معرفی گروه

تا قبل از سال 1382 یکی از کارکنان یا اعضای هیأت علمی به عنوان مسئول امور گسترش آموزشی در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه- که صرفاً انجام و پیگری امور گسترش رشته­ ها را بر عهده داشت - فعالیت می کرد. پیرو ابلاغ بخشنامه واگذاری اختیارات برنامه ­ریزی درسی به دانشگاه های دارای هیات ممیزه و تشکیل کمیته برنامه ریزی درسی و توسعه دانشگاه،  به­ تدریج دفتر گسترش و برنامه ریزی درسی، شکل گرفت. با تصویب چارت تشکیلات جدید دانشگاه در سال 1394، عنوان این دفتر، به گروه برنامه­ ریزی درسی و گسترش آموزشی، تغییر یافت.