بستن
FA EN

پرسنل گروه

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

داخلی

مستقیم

دکتر راهبه نیارکی اصلی

رئیس گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی

2056

33690833

منصور حبیبی

کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی

2056

33690833