بستن
FA EN AR RU FR CHI

پرسنل گروه

 

               شماره مرکز تلفن  9-33690485               پیش شماره     013

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس
مستقیم

داخلی

دکتر راهبه نیارکی اصلی

رئیس گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی

33691076

2114

دکتر نقی رعدی

 عضو هیات علمی همکار

33691076

2114

دکتر علی جمالیان

عضو هیات علمی همکار

 

2056

دکتر معصومه غیوری عضو هیات علمی همکار   2056
دکتر اکرم السادات نعیمی عضو هیات علمی همکار   2056

منصور حبیبی

کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی

33690833

2056