بستن
FA EN AR RU FR CHI

پرسنل گروه

 

               شماره مرکز تلفن  9-33690485               پیش شماره     013

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس
مستقیم

داخلی

دکتر راهبه نیارکی اصلی

رئیس گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی

33691076

2114

دکتر نقی رعدی

 عضو هیات علمی همکار

33691076

2114

دکتر علی جمالیان

عضو هیات علمی همکار

33690833

2056

منصور حبیبی

کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی

33690833

2056