بستن
FA EN AR RU FR

رشته های تحصیلی .::. دانشکده تربیت بدنی

۱- علوم ورزشی با گرایش های ( علوم انسانی ورزش – علوم زیستی ورزش)

۲- مربی گری ورزشی

۳- تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش های ( مدیریت ورزشی- فیزیولوژی ورزشی)

۱- فیزیولوژی ورزشی با گرایشهای (فیزیولوژی کاربردی – تغذیه و ورزش)

۲- مدیریت ورزشی با گرایشهای (مدیریت بازاریابی در ورزش – مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی)

۳- آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی – گرایش حرکات اصلاحی

۱- مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمانهای و رویدادهای ورزشی

۲- فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق

۳- آسیب شناسی ورزشی – حرکات اصلاحی