بستن
FA EN

تماس با معاونت

 حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

شماره مرکز تلفن 8-33690274-013

نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم    
آقای دکتر فرهاد شیرینی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 2060 33690983    
آقای یعقوب عاشورپور مسئول دفتر 2060 33690983    
خانم آزاده بلوری کارشناس دبیرخانه هیات ممیزه 2066 33690557    
آقای امیر صابرفرد کارشناس مسئول دبیرخانه ارزیابی کمیت تدریس 2161 33690456    
خانم فاطمه حقیقت گو کارشناس ترفیعات و ارزیابی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی 2101      
           

 

گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی دانشگاه

نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
خانم دکتر راهبه نیارکی رئیس گروه برنامه ریزی و گسترش آموزشی 2056 33690833
آقای منصور حبیبی کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی 2056 33690833
       

 

دبیرخانه شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر فرهاد اسمعیلی قدسی دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان 2089  
آقای آرش امیریان کارشناس مسئول خدمات آموزشی 2089  
     

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر سعید کتابچی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 2081 33690548
آقای محمد پورقربانی مسئول دفتر 2081 33690548
خانم زهرا صالحی معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 2147 33690872
خانم سیمین ترغیبی کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی 2052  
خانم مهشید زرکامی کارشناس تحصیلات تکمیلی 2041  
خانم الهام مبرا کارشناس تحصیلات تکمیلی 2055  
خانم زهرا غفاری کارشناس تحصیلات تکمیلی  2061  
 


مدیریت امور آموزشی دانشگاه 

نام خانوادگی       پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
دکتر محمودرضا آقامعالی مدیر امور آموزشی دانشگاه 2117 33690525
آقای محمد فریدونی معاون مدیر آموزش دانشگاه 2113  
آقای حسن جلالی چوبری مسئول دفتر 2117  
  اداره پذیرش، ثبت نام و امور مشمولین    
خانم کوکب چلمبری رییس اداره پذیرش ، ثبت نام و امور مشمولین 2135  
آقای هادی امیری

کارشناس مسئول خدمات آموزشی نظام وظیفه کلیه مقاطع تحصیلی و امور مربوط به دانشکده تربیت بدنی 

2137  
خانم ناهید رضاپور کارشناس خدمات آموزش دانشکده علوم انسانی 2133  
آقای کاسی کاسپور

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های  علوم  کشاورزی، منابع طبیعی ، علوم و علوم ریاضی    

2139  
خانم فائزه ابراهیم نژاد     کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های  فنی، مکانیک، فنی شرق و معماری 2134  
  اداره امور دانش آموختگان و امتحانات    
حسین علیزاده رئیس اداره امور دانش آموختگان و امتحانات 2116 33690522
حسین قربانی

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های علوم پایه ، علوم ریاضی ،منابع طبیعی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس دانشگاهی و کشاورزی

2070  
پریسا رسولی

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده ها ی فنی ، معماری و هنر ،  مکانیک  ، فنی شرق گیلان و علوم انسانی

2112  
خانم فهیمه مامور افشرد کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشنامه و ریزنمرات 2051  
خانم اکرم پور جمشیدی کارشناس خدمات آموزشی  تاییدیه تحصیلی   2068  
خانم گلرخ صحتی کارشناس خدمات آموزشی نامه های اداری 2159  
  اداره آمار و اطلاعات  آموزش    
خانم آزاده کاویان فر رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزش 2145  
خانم سارا صفرنژاد
کارشناس اداره آمار و اطلاعات آموزشی - انجام امور مربوط به آمار حوزه معاونت آموزشی- جانشین رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی
2118  
خانم مریم ایرانیار کارشناس اداره آمار و اطلاعات آموزشی 2119  
 
اداره نگهداری سوابق تحصیلی
   
آقای کاسی کاس پور کارشناس مسئول نگهداری سوابق تحصیلی 2140  
آقای علی خوب  بایگانی اداره سوابق تحصیلی 2142  
آقای اسمعیل خرم  بایگانی اداره سوابق تحصیلی 2141  
 

نشانی :

رشت ،  بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر ۵ جاده رشت – قزوین ) دانشگاه گیلان ، ساختمان مرکزی ، طبقه دوم، معاونت  آموزشی و تحصیلات تکمیلی