۱- مهندسی معماری

۲- مهندسی شهرسازی

۳- ارتباط تصویری 

۴ – نقاشی

۵ – نوازندگی موسیقی ایرانی

1- طراحی شهری

2- موسیقی شناسی

3- مهندسی معماری

4- برنامه ریزی منطقه ای

5- برنامه ریزی شهری

6- پژوهش هنر

 

1- شهرسازی