بستن
FA EN AR RU FR

رشته های تحصیلی .::. دانشکده هنر و معماری

۱- مهندسی معماری

۲- مهندسی شهرسازی

۳- ارتباط تصویری (گرافیک)

۴ – نقاشی

۵ – نوازندگی موسیقی ایرانی

۱- مهندسی معماری

۲- شهرسازی – برنامه ریزی منطقه ای

3- شهرسازی - برنامه ریزی شهری

4- پژوهش هنر