مدیریت و کارکنان

 

               شماره مرکز تلفن  9-33690485               پیش شماره     013

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن تماس

داخلی

مستقیم

آقای دکتر محمدجواد مهدی پور مقدم

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

2081

33690548

آقای هادی بعیدی

مسئول دفتر

2081

33690548

خانم زهرا صالحی

معاون مدیر

2147

33690872

خانم سیمین ترغیبی

کارشناس مسئول

2052

 

خانم الهام مبرا

کارشناس

2055

 

خانم کامه امین پناه

کارشناس

2061

 

خانم مهشید زرکامی

کارشناس مسئول

2041