بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسی کشاورزی

کارشناسی کشاورزی


1- مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی ( جایگزین رشته  مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات)

2-  علوم و مهندسی باغبانی

3-  علوم دامی

4- علوم و مهندسی خاک

5- علوم و مـهندسی آب

6- اقتصاد کشاورزی

7- مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

8- گیاهپزشکی

9- علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)