بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسی منابع طبیعی

کارشناسی منابع طبیعی


1- علوم و مهندسی مهندسی جنگل

2- علوم و مهندسی شیلات

3- علوم و مهندسی محیط زیست

4- مهندسی طبیعت  ( جایگزین رشته مرتع و آبخیزداری)