بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه


مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

دکتر محمودرضا آقامعالی مدیر خدمات آموزشی دانشگاه محمد فریدونی معاون مدیر خدمات آموزشی دانشگاه شماره تماس دفتر مدیریت امور آموزشی 33690525-013  

این مدیریت مشتمل بر چهار اداره می باشد:

1- اداره پذیرش ،ثبت نام و امور مشمولین 2-اداره آمار و اطلاعات آموزشی 3-اداره فارغ التحصیلان 4- اداره سوابق تحصیلی
آدرس کوتاه :