بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دکتری منابع طبیعی

دکتری منابع طبیعی


1- علوم ومهندسی جنگل گرایشهای ( مدیریت جنگل علوم زیستی جنگل عمران و بهره برداری جنگل) جایگزین  رشته علوم جنگل با گرایشهای (جنگلداری - مهندسی جنگل- جنگل شناسی و اکولوژی جنگل)

2- علوم و مهندسی شیلات - گرایشهای (عمل­آوری فراوری محصولات شیلاتی-  تکثیر و پرورش آبزیان- بوم شناسی آبزیان)

آدرس کوتاه :