بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره مهارتی دانش افزایی با عنوان " تجربیات بازنگری برنامه درسی "

برگزاری دوره مهارتی دانش افزایی با عنوان " تجربیات بازنگری برنامه درسی "


 

برگزاری دوره مهارتی دانش افزایی با عنوان " تجربیات بازنگری برنامه درسی "

دوره مهارتی دانش افزایی با عنوان " تجربیات بازنگری برنامه درسی " در تاریخ 7 بهمن ماه 1399 ساعت 8:45 توسط گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با ارائه دکتر مرتضی کرمی عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد برای معاونان آموزشی و مدیران تحصیلات تکمیلی دانشکده ها، مدیران گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی به صورت مجازی برگزار شد.

دکتر کرمی در ابتدا با طرح سوال "مهم ترین مساًله نظام آموزش دانشگاهی کشور چیست؟" بحث خود را آغاز کرد و از شرکت کنندگان خواستند تا در این بحث مشارکت کنند.

ایشان برنامه های درسی را قلب تپنده دانشگاه ها دانست که تاًثیر زیادی در پرورش دانش آموختگان مورد نیاز جامعه دارند. دکتر کرمی اذعان داشتند که  "برنامه های درسی پس از طراحی و اجرای مکرر در طی زمان ضرورتاً می بایست به صورت ادواری مورد تجدید نظر قرار گیرند، در غیر این صورت پدیده ای تحت عنوان رو به زوال رفتن برنامه درسی اتفاق می افتد. و نیز بر لزوم وجود داشتن مشوق های مالی و نیز امتیازاتی مانند در نظر گرفتن امر بازنگری به عنوان طرح پژوهشی آموزش محورتاکید داشتند."

دکتر کرمی در ادامه با اشاره به مطالعات و کارهای صورت گرفته در خصوص بازنگری برنامه درسی در دانشگاه فردوسی مشهد به تشریح ارکان برنامه ریزی درسی دانشگاه پرداختند و بازنگری جامع برنامه درسی را در گرو دید مطالعاتی به این موضوع دانستند.

در ادامه خانم دکتر نیارکی ضمن بیان اهمیت برنامه های فرادرسی در دوره کارشناسی، یکپارچگی برنامه ریزی برای برنامه های فرادرسی توسط عضو هیئت علمی خبره در هر رشته و طراحی اجرای آن با کمک گرفتن از حوزه های فعال در زمینه فعالیت های فوق برنامه دانشگاه را از ضروریات بهره مندی حداکثری از فعالیت های فوق برنامه دانشجویان در راستای افزایش قابلیت اشتغال پذیری آنان برشمردند.

در پایان، جلسه با پرسش و پاسخ اعضا به اتمام رسید.   


فایل ارائه کارگاه

آدرس کوتاه :