بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی دانشگاه در تاریخ 1398/05/07

برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی دانشگاه در تاریخ 1398/05/07


برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی دانشگاه در تاریخ 1398/05/07

برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی دانشگاه در تاریخ 1398/05/07 راس ساعت 9 صبح در دفتر مدیر محترم آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

مهمترین مصوبات :

ارایه پیشنهاد اصلاح 2 مورد از شیوه نامه آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی 97 به بعد، جهت تصمیم گیری در شورای آموزشی دانشگاه.

بررسی و تصمیم گیری بیش از 30 مورد درخواست دانشجویی.