بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

ارشد کشاورزی

ارشد کشاورزی


1- ژنتیک و به نژادی گیاهی (جایگزین رشته مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات)

2- اگرو تکنولوژی – گرایشهای (اکولوژی کیاهان زراعی – فیزیولوژی گیاهان زراعی – علوم علف های هرز – علوم و تکنولوژی بذر)  جایگزین رشته های (مهندسی کشاورزی – زراعت، مهندسی کشاورزی - شناسایی و مبارزه با علف های هرز، مهندسی کشاورزی - علوم و تکنولوژی بذر)

 3- علوم و مهندسی  باغبانی - گرایشهای (درختان میوه - سبزی ها - گیاهان زینتی - گیاهان دارویی)

4- مدیریت منابع خاک - گرایشهای (فیزیک و حفاظت خاک – منابع خاک و ارزیابی اراضی)

5- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک -  گرایشهای (شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه– بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک)

6- علوم دامی - گرایشهای (تغذیه دام- اصلاح نژاد دام و طیور فیزیولوژی­ دام و طیور تغذیه­ طیور)

7- حشره­ شناسی ­کشاورزی

8-بیماری ­شناسی­ گیاهی

9- بیوتکنولوژی­ کشاورزی

10- توسعه روستایی

11- علوم و مهندسی آب- گرایشهای (آبیاری و زهکشی - سازه های آبی - منابع آب )

12- مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

آدرس کوتاه :