درباره معاونت

درباره معاونت

این معاونت، هدایت واحدهای تابعه و دانشکده ها را در جهت اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب آموزشی و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن برعهده دارد. این معاونت دارای مدیریت های امور آموزشی، تحصیلات تکمیلی و گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی  و شورای هدایت استعداد درخشان و آموزش های آزاد و مجازی می باشد.

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر محسن محمدی گلنگش، عضو هیأت علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، مرتبه علمی دانشیار.

 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر محمدجواد مهدی پور مقدم، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه، مرتبه علمی دانشیار.

 

مدیر امور آموزشی دانشگاه

دکتر محمودرضا آقامعالی، عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه، مرتبه علمی دانشیار.

 

رییس گروه برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی دانشگاه

دکتر مهدی حسام، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مرتبه علمی استادیار.

 

دبیر شورای هدایت استعداد درخشان دانشگاه

دکتر حمیده بیگی، عضو هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده علوم انسانی، مرتبه علمی استادیار.