بستن
FA EN AR RU FR CHI

این معاونت هدایت واحدهای تابعه و دانشکده ها را در جهت اجرای سیاستها و برنامه های مصوب آموزشی و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن برعهده دارداین معاونت دارای مدیریتهای امور آموزشی،تحصیلات تکمیلی ،استعداد درخشان ،گسترش آموزش عالی ، آموزشهای آزاد و مجازی می باشد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر محسن محمدی گلنکش عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی ،مرتبه علمی دانشیار

مدیر دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر سعید کتابچی عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشکده علوم ریاضی ،مرتبه علمی استاد تمام

مدیر امور آموزشی دانشگاه

دکتر محمودرضا آقامعالی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه ،مرتبه علمی دانشیار

دبیر شورای هدایت استعداد درخشان دانشگاه

دکتر فرهاد اسمعیلی قدسی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشکده علوم پایه ،مرتبه علمی استاد تمام

رییس گروه برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی دانشگاه

دکتر راهبه نیارکی اصلی عضو هیات علمی گروه  مهندسی  برق دانشکده فنی ، مرتبه علمی استادیار