1- زبان و ادبیات فارسی

2- آموزش زبان انگلیسی

3- حقوق خصوصی

4- حقوق جزا و جرم شناسی

5- روابط بین الملل

6- روان­شناسی عمومی

7- مدیریت صنعتی - گرایش تولید و عملیات

8- مدیریت بازرگانی - گرایش  بازاریابی 

9- فیزیولوژی ورزشی - گرایشهای (فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی - تغذیه ورزش)

10- مدیریت ورزشی – گرایشهای (مدیریت بازاریابی در ورزش - مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی)

11- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - گرایشهای (حرکات اصلاحی – تربیت بدنی ویژه)

12- شیمی با گرایشهای (شیمی آلی –شیمی  تجزیه – شیمی معدنی – شیمی فیزیک)

13- فیزیک با گرایشهای (فیزیک ماده چگال فیزیک هسته ای)

14- ژنتیک

15- بیوشیمی

16- مهندسی معماری

17- ریاضی محض با گرایشهای (آنالیز- جبر)

18- ریاضی کاربردی گرایشهای (آنالیز عددی بهینه سازی)

19- مهندسی برق گرایشهای ( سیستمهای الکترونیک دیجیتال- سیستمهای قدرت - مخابرات سیستم)  

20- مهندسی عمران- گرایش های (سازه - ژئوتکنیک - راه و ترابری - سواحل، بنادر و سازهای دریایی)

21 - مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

22-مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

23- مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

24- علوم و مهندسی باغبانی - گرایش درختان میوه

25- علوم دامی - گرایش فیزیولوژی دام و طیور

26- بیماری شناسی گیاهی

27- بیوتکنولوژی کشاورزی

28- برنامه ریزی منطقه ای.

1- فیزیولوژی ورزشی - گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

2- شیمی - گرایشهای (شیمی آلی شیمی معدنی شیمی تجزیه شیمی فیزیک)

3- بیوشیمی

4- ریاضی محض- گرایشهای (جبر - آنالیز)

5- ریاضی کاربردی گرایشهای (آنالیز عددی- ریاضی مالی)

6- فیزیک - گرایشهای (ذرات بنیادی و نظریه میدانها فیزیک پلاسما فیزیک ماده چگال فیزیک هسته ­ای )

7- مهندسی عمران- گرایش سازه

8- مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی با شاخه تخصصی (مکانیک جامدات - زمینه دینامیک کنترل ارتعاشات)

9- مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

10- علوم و مهندسی باغبانی گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی

11- بیوتکنولوژی­کشاورزی

12-حشره شناسی کشاورزی

13- علوم و مهندسی جنگل گرایش مدیریت جنگل