۱- علوم ورزشی 

1- فیزیولوژی ورزشی - گرایشهای (فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی - تغذیه ورزش)

2- مدیریت ورزشی - گرایشهای (مدیریت بازاریابی در ورزش - مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی)

3- آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایشهای (حرکات اصلاحی تربیت بدنی ویژه)

4- بیومکانیک ورزشی

1- مدیریت­ ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمانهای و رویدادهای ورزشی

2- فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق

3- آسیب شناسی ورزشی - حرکات اصلاحی