فعالیت ها / شرح وظایف و اختیارات گروه

1- نظارت بر حسن اجرای برنامه های درسی، مطابق شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای توان اشتغال پذیری دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته. 

2- بررسی، انجام و پیگیری امور مربوط به درخواست ایجاد و راه اندازی رشته ­های جدید در مقاطع مختلف.

3- بررسی ضرورت یا عدم ضرورت ایجاد یا ابقای دوره ها و رشته­ های تحصیلی دردانشگاه .

4- بررسی پیشنهاد گروههای آموزشی در خصوص تعریف رشته جدید( نو) که در سایر دانشگاهها دایر نیست و در صورت تصویب توسط شورای برنامه ریزی آموزش عالی، برای اولین بار ایجاد می شود.

5- بررسی، انجام و پیگیری مربوط درخواست های مربوط به ایجاد دوره های آموزشی الکترونیکی، نیمه حضوری و نظایر آن.

6- بررسی درخواست ایجاد گروه آموزشی جدید و تبدیل گروههای آموزشی به دانشکده.

7- بررسی و انجام امور مربوط به ایجاد واحدهای آموزشی اقماری (دانشکده، دانشگاه ...) به عنوان دانشگاه معین.

8- بررسی بخشی از امور مربوط به درخواست ایجاد گروه پژوهشی/ پژوهشکده جدید.

9-مطالعه، بررسی و تصمیم سازی در مورد نحوه ارائه دروس دوره های مختلف دانشگاهی.

10- بررسی برنامه درسی ( تدوین / بازنگری) پیشنهادی گروه های آموزشی و انجام امور آن.

11- پیگیری و تقویت روند برنامه ریزی درسی .

12- تبیین خط مشی گسترش دوره ها ،رشته ها ، واحدها و برنامه ریزی دروس در دانشگاه.

13- تعیین و تبیین چشم انداز گسترش کمی و کیفی دوره ها و دانشکده های موجود به اقتضای چشم انداز آموزش عالی در کشور.