معرفی گروه

از سال 1382 با شکل گیری هیات ممیزه دانشگاه گیلان و پیرو ابلاغ بخشنامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاههای دارای هیات ممیزه و تشکیل کمیته برنامه ریزی درسی و توسعه دانشگاه، دفتر گسترش و برنامه ریزی درسی دانشگاه گیلان تشکیل شد. با تصویب چارت تشکیلات جدید دانشگاه در سال 1394، عنوان این دفتر، به گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی، تغییر یافت. همچنین پیرو ابلاغ آیین نامه ارتقای توان اشتغال پذیری برای دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته در سال 1397 و در اجرای بند 1 ماده 3 آیین ­نامه مذکور، "واحد نظارت بر حسن اجرای برنامه های درسی" ذیل گروه برنامه درسی و گسترش آموزشی، تاسیس و فعالیت آن آغاز گردید.