پرسنل گروه

 

               شماره مرکز تلفن  9-33690485               پیش شماره     013

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس
مستقیم

داخلی

دکتر مهدی حسام

رئیس گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی

33691076

2114

دکتر یاسر بهاری عضو هیات علمی همکار    
دکتر میثم سلیم زاده عضو هیات علمی همکار    
دکتر اکرم السادات نعیمی عضو هیات علمی همکار    

منصور حبیبی

کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی

33690833

2056