دوره های آموزشی برگزار شده

نام دوره

لینک خبر

تبیین چارچوب برنامه درسی، چارت دروس، برنامه ترمیک و تنظیم منوی آموزش

مشاهده

نکاتی پیرامون بازنگری برنامه های درسی و توسعه رشته های تحصیلی

مشاهده

نظامنامه اخلاق آموزش: معرفی، نقد و اجرایی سازی

مشاهده
 برنامه درسی و نقش آن در اشتغال پذیری دانشجویان مشاهده
تجربیات بازنگری برنامه درسی مشاهده
سلوک و منش معلمی مشاهده
الگوها و روش های ندریس مشاهده
از طرح درس تا اشتغال پذیری و کارآفرینی مشاهده
برنامه درسی در آموزش عالی : چیستی ، پیامدها چرایی و چگونگی بازنگری مشاهده
طراحی و چگونگی اجرای طرح درس مشاهده
مدیریت کلاس درس مجازی و ملاحظات آن مشاهده
طراحی اهداف آموزشی - یادگیری و ارزشیابی اهداف آموزشی در محیط الکترونیکی مشاهده
روش های تدریس (دوره مقدماتی: بهبود کیفیت تدریس) مشاهده