راهنمای استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت(داخل و خارج)

28 02 2018
کد خبر : 3788723
تعداد بازدید : 55

بسمه تعالی

مقدمه:‏ به‎ ‎منظور‎ ‎ایجاد‎ ‎فرصت‎ ‎لازم‎ ‎جهت‎ ‎بهره‎ ‎گیري‎ ‎دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه گیلان‎ ‎از‎ ‎دستاوردهاي‎ ‎علمی، پژوهشی‎ ‎و آشنایی آنان ‏با دانش نوین در عرصه هاي علم و فناوري، انتقال و تبادل اطلاعات و تجارب حاصله، شیوه نامه استفاده از فرصت تحقیقاتی در ‏معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه گیلان تدوین گردید.‏ اهداف:‏ ‏1-‏ ارایه‎ ‎یک‎ ‎روش‎ ‎یکسان‎ ‎جهت‎ ‎بهره مندی دانشجویان مقطع دکتری از فرصت تحقیقاتی ‏2-‏ افزایش آگاهی دانشجویان در خصوص فرآیند استفاده از فرصت تحقیقاتی ‏3-‏ استفاده از ظرفیت و توان علمی دانشجویان براي کمک به حل مشکلات و رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور ‏4-‏ ایجاد شفافیت و پاسخگویی به موقع به دانشجویان دامنه کاربرد:‏ دامنه کاربرد این شیوه نامه اجرایی در مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و کلیه دانشکده های مجری دوره دکتری دانشگاه گیلان ‏می باشد و مسئولیت اجرای آن در معاونت آموزشی به عهده مدیر تحصیلات تکمیلی و در دانشکده ها با مسئول تحصیلات تکمیلی ‏دانشکده مربوطه خواهد بود.‏ در این شیوه نامه سعی گردید شرایط متقاضی، مراحل درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج، مدارک مورد نیاز ‏دانشجویان، مراحل تمدید فرصت و تسویه حساب دسته بندی و بطور کامل تشریح شود. ‏   ماده 1: شرایط متقاضی‏ ‏1-‏ از زمان شروع به تحصیل دانشجو بیش از سه سال نگذشته باشد.‏ ‏2-‏ دانشجوی تمام وقت‎ ‎دوره روزانه ‏‎ ‎دانشگاه‎ ‎گیلان‎ ‎باشد‎.‎ تبصره: به‎ ‎دانشجویان‎ ‎واجد‎ ‎شرایط‎ ‎شاغل‎ ‎به‎ ‎تحصیل‎ ‎در‎ ‎دوره های‎ ‎دکتری‎ ‎نوبت‎ ‎دوم و پردیس‎ ‎‏(قبولی کنکور سراسری) در ‏صورت اخذ روادید تسهیلات ارزی با تقبل هزینه توسط دانشجو تعلق می گیرد.‏ توضیح: افراد مشمول تبصره فوق، امکان استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل را ندارند.‏ ‏3-‏ آزمون‎ ‎جامع‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎موفقیت‎ ‎گذرانده‎ ‎و‎ ‎طرح‎ ‎پیشنهاده‎ ‎رساله‎ ‎دکتری‎ ‎وی‎ ‎نیز‎ ‎تصویب‎ ‎شده‎ ‎باشد‎.‎ ‏4-‏ پذیرش‎ ‎مرتبط‎ ‎با‎ ‎موضوع رساله‎ ‎دکتری‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎یک‎ ‎‏ دانشگاه یا مؤسسه‎ ‎معتبر‎ ‎مورد‎ ‎تأیید‎ ‎وزارت متبوع‎ ‎ارائه‎ ‎نماید‎.‎ تبصره: حداکثر‏‎ ‎مهلت‎ ‎زمان‎ ‎جهت‎ ‎ارائه‎ ‎روادید،‎ ‎خروج‎ ‎از‎ ‎کشور‎ ‎از‎ ‎زمان‎ ‎شروع‎ ‎به‎ ‎تحصیل48‏‎ ‎ماه‎ ‎می باشد‎ ‎و‎ ‎دوره تحقیقاتی‎ ‎جزء‎ ‎سنوات‎ ‎تحصیلی‎ ‎مدت‎ ‎مجاز‎ ‎دوره‎ ‎دکتری‎ ‎محسوب‎ ‎می شود‎.‎ ‏5-‏ ارائه‎ ‎گواهی‎ ‎معتبر‎ ‎مبنی‎ ‎بر‎ ‎احراز‎ ‎حد‎ ‎نصاب‎ ‎نمره‎ ‎زبان به شرح ذیل:‏ آزمون حدنصاب فرصت تحقیقاتی ‏خارج از کشور حدنصاب فرصت تحقیقاتی ‏داخل کشور MSRT ‏50‏ ‏40‏ TOEFL;PBT ‏480‏ ‏384‏ IELTS ‏5‏ ‏4‏ TOLIMO ‏480‏ ‏384‏ TOEFL;IBT ‏60‏ ‏48‏ ‏6-‏ نداشتن منع قانونی جهت خروج از کشور (دانشجویان مشمول خدمت سربازی پس از مراجعه و تائیدیه از مدیر کل ‏دانشجویان کشور و کارشناس مشمولین جناب آقا میری می توانند نسبت به اجرای فرآیند ثبت نام اقدام نمایند.)‏ ماده 2: مراحل ارائه درخواست فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی ‏2-الف- فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج:‏ ‏1.‏ اخذ پذیرش تحصیلی با سر برگ دانشگاه مقصد با ذکر دقیق تاریخ (ماه و سال )پذیرش در متن نامه ‏ ‏2.‏ درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد ‏3.‏ ارسال مدارک پس از تایید گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ‏4.‏ معرفی دانشجو به دفترحقوقی برای سپردن تعهدات لازم ‏ ‏5.‏ ارائه یک نسخه از سند تعهد به دفتر حقوقی دانشگاه توسط دانشجو ‏6.‏ وصول تعهد اخذ شده از دانشجو از طریق دفتر حقوقی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ‏7.‏ تکمیل درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در سامانه سجاد به آدرس ‏portal.saorg.ir‏ توسط دانشجو ‏8.‏ تحویل نامه دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه منضم به اصل مدارک لازم با درج شماره حساب بانک تجارت و نام ‏شعبه مربوطه ‏9.‏ ارسال تاییدیه نهایی با امضای معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به سازمان امور دانشجویان ‏10.‏ وصول نامه حمایت مالی از سوی وزارت متبوع ‏ ‏11.‏ ارایه تصویر بلیط، ویزا، گذرنامه و همچنین فرم تکمیل شده شماره 103 به کارشناس مربوطه در مدیریت تحصیلات ‏تکمیلی دانشگاه ‏ ‏12.‏ ارسال مدارک مندرج در بند 10 به سازمان امور دانشجویان ‏13.‏ معرفی دانشجو به بانک جهت دریافت تسهیلات ارزی ‏14.‏ ‏ صدور حکم فرصت تحقیقاتی خارج ‏ ‏2-ب- فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل:‏ ‏1.‏ اخذ پذیرش از استاد مورد نظر در دانشگاه یا موسسه محل تحقیق با ذکر دقیق تاریخ (ماه و سال )پذیرش در متن نامه ‏2.‏ درخواست کتبی دانشجو که به تایید استاد راهنما رسیده باشد ‏3.‏ اعلام موافقت گروه و تحصیلات تکمیلی دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ‏4.‏ استعلام از مقام مسئول(معاونت آموزشی) دانشگاه یا موسسه محل تحقیق ‏5.‏ اعلام موافقت رسمی دانشگاه/موسسه محل تحقیق ‏6.‏ معرفی دانشجو به دفترحقوقی برای سپردن تعهدات لازم ‏ ‏7.‏ ارائه یک نسخه از سند تعهد به دفتر حقوقی دانشگاه توسط دانشجو ‏8.‏ وصول تعهد اخذ شده از دانشجو از طریق دفتر حقوقی به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ‏9.‏ تکمیل درخواست فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در سامانه سجاد به آدرس ‏portal.saorg.ir‏ توسط دانشجو ‏10.‏ تحویل نامه دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه منضم به اصل مدارک لازم با درج شماره حساب تجارت و نام شعبه ‏مربوطه ‏11.‏ ارسال تاییدیه نهایی با امضای معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به سازمان امور دانشجویان ‏12.‏ صدور حکم فرصت تحقیقاتی داخل ‏   ماده3. مدارک لازم جهت ارائه به تحصیلات تکمیلی دانشگاه:‏ ‏ الزامی است اصل مدارک دانشجو پس از طی فرآیند اعلام شده به کارشناس مربوطه در‎ ‎اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه ‏ارایه شود.‏ ‏1-‏ نامه پذیرش رسمی از دانشگاه مقصد توضیح: تصویر دعوت نامه از استاد راهنمای خارج که تاریخ شروع دوره در آن منقضی نشده باشد/ارائه موافقت نامه دانشگاه ‏یا موسسه محل تحقیق به تایید معاونت آموزشی یا پژوهشی دانشگاه یا موسسه محل تحقیق ‏2-‏ تکمیل فرم های 101-102 و 103(قابل دریافت از وب سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه)‏ ‏3-‏ تصویر صفحه اول گذر نامه دانشجو (صرفا برای فرصت خارج از کشور)‏‎ ‎ توضیح: دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند پس از اخذ پذیرش از دانشگاه محل تحقیق، لازم ‏است جهت دریافت گذرنامه(مجوز خروج از کشور) شخصا به سازمان امور دانشجویان وزارت عتف-جناب آقای ‏آقامیری- مراجعه نمایند)‏ ‏4-‏ سند تعهد محضری دانشجو با تایید دفتر حقوقی دانشگاه ‏ ‏5-‏ احکام ضامنین(درصورتی که ضامنین بازنشسته پدر یا مادر هستند، شناسنامه ضامنین نیز ضمیمه شود)‏ ‏6-‏ تصویر کارت ملی دانشجو ‏7-‏ تصویر کارنامه آزمون زبان دانشجو با حداقل نمرات تعیین شده به نحوی که با توجه به مدت اعتبار مدارک یادشده (2 ‏سال)، در زمان اعزام دانشجو دارای اعتبار باشد.‏ ‏8-‏ گواهی کارشناسی، کارشناسی ارشد و ریز نمرات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری(ریزنمرات تایید نشده نیز قابل ‏قبول است)‏ ‏9-‏ کد رهگیری اطلاعات ثبت شده در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان ‏ ‏10-‏ نامه دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه منضم به اصل مدارک لازم با درج شماره حساب بانک تجارت دانشجو و ‏نام شعبه مربوطه توضیح 1: ضروری است دانشجویان پس از ثبت نام در سامانه سجاد کد رهگیری را جهت انجام مراحل بعدی اخذ نمایند.‏ توضیح 2: بعد از بررسی کامل توسط کارشناس مربوطه و تنظیم نامه مربوط به اموردانشجویان و دریافت کد رهگیری وزارت، مدارک ‏در تاریخ های اول و پانزدهم هر ماه توسط نماینده دانشگاه به سازمان اموردانشجویان ارسال می گردد.‏ توضیح 3: درخصوص فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور پس از وصول نامه حمایت مالی، دانشجو می بایست تصویر ‏بلیط، صفحه اول گذرنامه و ویزا و فرم شماره 103 را جهت ارسال به سازمان، به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه نماید.‏   ماده4: تمدید فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی:‏ ‏1.‏ گزارش کار دوره تحقیقاتی شش ماهه با تایید استاد راهنما و نیز استاد دانشگاه محل تحقیق ‏2.‏ تایید استاد راهنما و معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر ضرورت ادامه تحقیق ‏3.‏ تکمیل فرم 104‏ ‏4.‏ تمدید فرصت خارج از کشور با ارائه مقاله با شرایط زیر پس از تایید شورای مرکزی بورس قابل انجام است.‏ ‏4.1.‏ ارائه یک مقاله برای تمدید تا دو ماه ‏4.2.‏ ‏ ارائه دو مقاله برای تمدید تا سه ماه ‏ ‏4.3.‏ مقاله ارائه شده می بایست: -درمجله معتبر علمی پذیرش یا چاپ شده باشد. –نام استاد راهنمای داخل و خارج در آن قید ‏شده باشد. – نام دانشگاه محل تحصیل در آن قید شده باشد.‏ ‏5.‏ مدارک فوق پس از تحویل به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه به سازمان امور دانشجویان ارسال خواهد شد.‏ توضیح1: جهت تمدید فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل لازم است حداقل سه هفته قبل از اتمام دوره اولیه، تاییدیه کلیه موارد فوق ‏اخذ و به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه گردد.‏ توضیح2: هزینه های تمدید فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور پس از بازگشت دانشجو به کشور به صورت ریالی محاسبه و ‏پرداخت آن منوط به موافقت اداره کل بورس با تمدید فرصت و نیز تخصیص بودجه لازم است.‏   ماده 5: تسویه فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی:‏ ‏1.تصویر صفحات پاسپورت شامل تصویرصفحه اول و صفحاتی که تاریخ ورود و خروج در آن مشخص باشد(صرفا برای فرصت خارج از ‏کشور)‏ ‏2.تصویر بلیط رفت و برگشت و بیمه مسافرتی (صرفا برای فرصت خارج از کشور)‏ ‏3.گزارش تحقیق با تایید استادان راهنمای دانشگاه های محل تحقیق و محل تحصیل(گزارش مذکور می تواند شامل مقاله چاپ شده ‏در طی دوره نیز باشد).‏ ‏4.مدارک فوق پس از تحویل توسط دانشجو به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، از طریق نماینده دانشگاه به سازمان امور دانشجویان ‏ارسال خواهد شد.‏ توضیح: چنانچه دوره تحقیقاتی دانشجو بیش از 6 ماه ادامه داشته است، قبل از ارائه درخواست تسویه حساب لازم است نسبت به ‏تمدید فرصت مطالعاتی اقدام شود.‏   پیوست ها:‏ ‏- شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج ‏- شرایط ضامنین ‏- فرم 101‏ ‏- فرم102‏ ‏- فرم 103‏ ‏- فرم 104‏
دسته بندی :
page

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

17 01 2024

برگزاری کارگاه دانش افزایی مشاور آموزشی مورخ 1402/10/25

کارگاه دانش افزایی مشاور آموزشی در تاریخ 1402/10/25 در تالار حکمت دانشگاه برگزار گردید. در اين كارگاه ابتدا معاون آموزشی و تحصيلات تكميلي دانشگاه با بیان اهمیت هدایت تحصیلی و نظارت مستمر برروند تحصیلی دانشجویان و فراهم کردن زمینه شاگردپروری و ارتقای علمی و فردی دانشجویان به موارد مهم شیوه نامه مشاور آموزشی از جمله وظایف استاد مشاور، نحوه نظارت بر انتخاب واحد، حذف و اضافه، تایید فرم های میهمانی ، انتقال و تغییر رشته اشاره نموده و در ادامه خانم کاویانفر رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی دسترسي هاي مرتبط با استادان مشاور در سامانه جامع آموزشی از جمله نحوه حضور و غیاب، اعلام نظر درخواستهای میهمانی و انتقال دانشجویان و نحوه گزارش گیری از سامانه را توضیح دادند. در پايان كارگاه، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي و مدير خدمات آموزشي دانشگاه به سوالات حضار پاسخ دادند.​​​​​​​