پردیس دانشگاهی

28 01 2018
کد خبر : 3788753
تعداد بازدید : 32

 برنامه های درسی مصوب

کارشناسی ارشد                   دکتری
1-آموزش زبان انگلیسی 1- فیزیولوژی ورزشی
2- زبان و ادبیات فارسی 2- شیمی گرایش شیمی آلی
3-  حقوق جزا و جرم شناسی 3- شیمی گرایش شیمی تجزیه
4- حقوق خصوصی 4- شیمی گرایش شیمی معدنی
5- روابط بین الملل 5- شیمی گرایش شیمی فیزیک
6- روانشناسی عمومی 6- ریاضی محض
7- مدیریت بازرکانی (6 گرایش) 7- ریاضی کاریردی
8- مدیریت صنعتی (6 گرایش) 8- فیزیک (8 گرایش)
9- مدیریت ورزشی (6 گرایش) 9- بیوشیمی
10- فیزیولوژی ورزشی (5 گرایش ) 10- مهندسی عمران (کلیه گرایش ها)
11- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (3 گرایش) 11- مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها)
12- آمار ریاضی 12- علوم و مهندسی باغبانی (2 گرایش)
13- ریاضی محض (سه شاخه) 13- بیوتکنولوژی کشاورزی
14 – ریاضی کاریردی (5 گرایش) 14- حشره شناسی کشاورزی
15- ریاضیات و کابردها- آنالیز 15- علوم و مهندسی جنگل (3 گرایش)
16- شیمی گرایش شیمی آلی
17 – شیمی گرایش شیمی معدنی  
18 – شیمی گرایش شیمی فیزیک و شیمی تجزیه
19- فیزیک (8 گرایش)
20- بیوشیمی
21-  ژنتیک
22- مهندسی معماری (پیشنهادی دانشگاه تهران)
23-  مهندسی معماری (پیشنهادی دانشگاه شهید بهشتی)
24- برنامه ریزی منطقه ای
25- مهندسی برق (کلیه گرایش ها)
26- مهندسی عمران (کلیه گرایش ها)
32- علوم و مهندسی باغبانی (5 گرایش)
28- مهندسی کامپیوتر (5 گرایش)
27- مهندسی مکانیک (کلیه گرایش ها)
29- علوم دامی (5 گرایش)
30- بیماری شناسی گیاهی
31- بیوتکنولوژی کشاورزی
 
دسته بندی :
page

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب