معماری و هنر

06 01 2018
کد خبر : 3788933
تعداد بازدید : 31

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1- مهندسی معماری (پیشنهادی دانشگاه فردوسی مشهد) 2- مهندسی معماری (پیشنهادی دانشگاه تهران) 1- مهندسی معماری (پیشنهادی دانشگاه تهران)
3- مهندسی شهرسازی 2- مهندسی معماری (پیشنهادی دانشگاه شهید بهشتی)
4- نقاشی (پیشنهادی دانشگاه تهران) 3-برنامه ریزی منطقه ای
5- نوازندگی موسیقی ایرانی 6- ارتباط تصویری-بازنگری  4- برنامه ریزی شهری
 
دسته بندی :
page

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب