فنی

16 01 2018
کد خبر : 3788918
تعداد بازدید : 26

برنامه های درسی مصوب

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1-مهندسی عمران 1- مهندسی عمران (کلیه گرایش ها) 1- مهندسی عمران (کلیه گرایش ها)
2- مهندسی برق 2- مهندسی برق (کلیه گرایش ها) 2- مهندسی برق (کلیه گرایش ها)
3- مهندسی نساجی 3- مهندسی نساجی(7 گرایش) 3- مهندسی نساجی (کلیه گرایش ها)
4- مهندسی شیمی 4- مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها) 4- مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها)
5- مهندسی کامپیوتر 5- مهندسی کامپیوتر (5 گرایش)
دسته بندی :
page

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب