اطلاعيه ميهمان ، انتقال دائم و انتقال توام با تغيير رشته دانشجويان دانشگاه گيلان به ساير دانشگاهها در نيمسال اول سال تحصيلي 96-95

20 04 2016
کد خبر : 3787977
تعداد بازدید : 6

اطلاعيه ميهمان ، انتقال دائم و انتقال توام با تغيير رشته دانشجويان دانشگاه گيلان به ساير دانشگاهها در نيمسال اول سال تحصيلي 96-95 به اطلاع کليه دانشجويان متقاضي ميهمان و انتقال به ساير دانشگاهها مي رساند، درخواست هاي خود را از طريق سامانه ميهمان و انتقال وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به آدرس اينترنتيhttp://mad.saorg.ir/EDUS/Default.Aspx نمايند. درخواست های واصله توسط دانشگاههاي مقصد بر اساس مفاد آيين نامه شماره 88441/3/41 مورخ 92/3/20 ميهمان و انتقال بررسي خواهد شد و پاسخ تقاضا نيز از طريق سامانه قابل پيگيري مي باشد (لذا به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد).

لازم به ذکر است جهت ميهماني :گذراندن حداقل 1 نيمسال در دانشگاه مبدا با ميانگين حداقل 13 جهت انتقال :داشتن حداقل 4 نيمسال متوالي سابقه ميهماني ،کسب معدل بالاتر از ميانگين معدل دانشجويان ورودي هاي همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد الزامي است .

توجه مهم : 1)دانشجويان متقاضي تا پايان ارديبهشت سال 1395 فرصت دارند، درخواست هاي خود را از طريق سامانه مذکور ارائه دهند. 2) به درخواست های ميهمانی و انتقال خارج ازسامانه فوق الذکر به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهدشد.

دانشجويان متقاضي تغيير رشته داخلي و انتقال توام با تغيير رشته به شرح ذيل اقدام نمايند: جهت حصول اطمینان از دارا بودن کد رشته مورد تقاضا ، ابتدا فرم الف را از سایت آموزش دانشگاه دریافت و سپس به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. تاريخ بررسی درخواست ها از تاريخ 95/2/11 لغايت 95/3/11 می باشد. در ضمن متقاضيان تغيير رشته داخلي لازم است پس از دريافت فرم تکميل شده ج از آموزش دانشکده جهت اقدام بعدي به اداره پذيرش و ثبت نام دانشگاه مراجعه نمايند. به استناد ماده های 17 و 18 آيين نامه شماره 88441/3/41 مورخ 92/3/20 ميهمان و انتقال کليه دانشجويان ميهمان و انتقال دوره روزانه ملزم به پرداخت شهريه می باشند. اين قبيل دانشجويان در صورت دارا بودن کد رشته از پرداخت شهريه معاف می باشند. تذکر:دانشجويان نيمه متمرکز مجاز به تغيير رشته يا انتقال توام با تغييررشته نمي باشند.

فرم انتقال دائم توام با تغيير رشته

امور آموزشي دانشگاه گيلان

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب