پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی(‏Ph.D.‎‏) دانشگاه گیلان در مرحله دوم آزمون سال 1397‏

22 05 2018
کد خبر : 3786688
تعداد بازدید : 29
بدین وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون دکتری سال ۹7 می رساند دانشگاه گیلان در نظر دارد در مرحله دوم آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1397 از بین پذیرفته شدگان واجد شرایط در مرحله آزمون کتبی متمرکز،از طریق بررسی سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش علمی برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشجو پذیرش نماید. داوطلبان می بایست درصورت احراز تمامی شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه شماره (1) و (2) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397و پس از مطالعه شرایط و نحوه پذیرش، نسبت به ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک به صورت الکترونیکی اقدام نمایند.
  • شرایط و نحوه پذیرش

الف ) شرایط عمومی: 1-  دارا بودن صلاحیت عمومی 2-  نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد ب ) شرایط اختصاصی(احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره (1) و (2) آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396 الزامی است)
  • دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) که مورد تاًیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.
تبصره (1): دانشجویان کارشناسی ارشد فعلی دانشگاهها، با ارائه گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ 97/06/31 می توانند در آزمون شرکت نمایند دریافت نمونه فرم تبصره(2): دارندگان مدرک معادل دوره کارشناسی ارشد در صورتی می توانند در آزمون شرکت نمایند که مشمول آیین نامه ابلاغی شماره 2/77633 مورخ 92/05/28 معاونت آموزشی وزارت متبوع باشند. تبصره(3): رشته امتحانی انتخابی داوطلبان می بایست (مطابق ستون مربوط به رشته های مرتبط، جدول رشته ها و مواد امتحانی آزمون( جداول شماره 3 تا 9 دفترچه راهنمای ثبت نام)) متناسب با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد آنان  باشد.
  • شرکت در آزمون متمرکز (برگزار شده توسط سازمان سنجش) و دارا بودن حدنصاب امتیاز قابل قبول دانشگاه از آن آزمون
  •  ثبت نام در سامانه آزمون دکتری دانشگاه گیلان به شرح مندرج در بند 3 اطلاعیه و شرکت در جلسه ارزیابی سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش علمی
توضیح1:اسامی پذیرفته شدگان نهایی با احتساب 50درصد نمره آزمون متمرکز و 50درصد نمره ارزیابی سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری،مصاحبه علمی و سنجش علمی (مرحله دوم)، در صورت احراز حدنصاب نمره مرحله دوم آزمون، تایید صلاحیت عمومی و براساس اولویت انتخابی توسط سازمان سنجش اعلام خواهد شد. توضیح2:حدنصاب نمرات مرحله دوم به تفکیک کد رشته محل، توسط کمیته های تخصصی آزمون تعیین خواهد شد. توضیح3: ارزیابی سوابق آموزشی،پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش علمی(مرحله دوم) شامل 20 امتیاز آموزشی،پژوهشی و فناوری و30 امتیاز مصاحبه علمی و سنجش علمی(به شرح فایل الصاقی) است.   ج )  نکات مهم 1-مقررات وظیفه عمومی برای متقاضیان به شرح بند 6 دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری سال 97 سازمان سنجش آموزش کشور می باشد. 2-تحصیل در دوره دکتری تمام وقت است و پذیرفته شدگان ملزم به رعایت قوانین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در خصوص ادامه تحصیل می باشند. 3-الف- 25درصد از ظرفیت پذیرش در هر کد رشته محل به رزمندگان و ایثارگران، به شرط کسب حدنصاب نمره علمی(در سهمیه رزمندگان حداقل 80درصد و در سهمیه ایثارگران حداقل 70درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هریک از مراحل آزمون) اختصاص می یابد. 3-ب- 5درصد از ظرفیت پذیرش در هر کد رشته محل نیز به جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه به شرط کسب حدنصاب علمی(حداقل 70درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر یک از مراحل آزمون) اختصاص می بابد. 3-پ- خالی مانده سهمیه 25 درصدی ایثارگران ابتدا به مشمولین سهمیه 5 درصدی ایثارگران تخصیص یافته و اگر بازهم این ظرفیت خالی بماند، باقیمانده آن به داوطلبان سهمیه آزاد اختصاص می یابد. 4-10درصد ظرفیت اعلام شده مازاد بر ظرفیت(حداقل یک نفر) در هر کد رشته محل برای مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، به شرط کسب حداقل 80درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر یک از مراحل آزمون اختصاص می یابد. ارائه اصل حکم کارگزینی برای استفاده از سهمیه الزامی است. 5-جلسه بررسی ارزیابی آموزشی،پژوهشی و فناوریو مصاحبه علمی و سنجش علمی برای هر داوطلب صرفا یک بار برگزار می شود و عدم شرکت داوطلبان در تاریخ تعیین شده، به منزله انصراف آنان از ادامه تحصیل در دانشگاه گیلان تلقی می شود. 6- داوطلبان جهت شرکت در جلسه بررسی سوابق و مصاحبه ضروری است اصل شناسنامه و کارت ملی و تصویر تمام صفحات آنها، تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1397، اصل مدارک کارشناسی(و کاردانی در صورت وجود) و کارشناسی ارشد ، تصویر ریزنمرات تحصیلی مربوطه، کارت ورود به جلسه مصاحبه و پرینت فیش واریزی را ارائه نمایند. تبصره: برای کسب امتیازات مربوط به سوابق آموزشی و پژوهشی، ارائه مستندات از قبیل توصیه نامه علمی از حداقل دو تن از استادان زمان تحصیل، سوابق تدریس، طرحهای پژوهشی انجام شده، مقالات چاپ یا پذیرش شده و نیز شرح مختصری از زمینه تحقیقاتی مورد علاقه با توجه به سوابق پژوهشی، مدرک زبان و ... ضروری است. 7-شاغلان خدمت در سازمان ها و دستگاههای دولتی در صورت قبولی در آزمون، می بایست موافقت کتبی و بدون قید و شرط با ادامه تحصیل را از سازمان متبوع خود اخذ و به هنگام ثبت نام ارائه نمایند. تبصره:شاغلان و متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش باید مجوز مربوطه را از سازمان آموزش و پرورش استان محل خدمت خود اخذ و به هنگام ثبت نام ارائه نمایند.  

2- تاريخ و محل مراجعه جهت بررسی سوابق و مصاحبه:

2-1- تاریخ بررسی سوابق و مصاحبه داوطلبان طبق زمان بندی اعلام شده توسط سازمان سنجش مطابق فایل پیوست می باشد.(دریافت برنامه زمانی مصاحبه  ) درصورت هر گونه تغییر در تاریخ برگزاری، مراتب از طریق سامانه آزمون اطلاع رسانی خواهد شد. ساعت شروع مصاحبه در کارت ورود به جلسه ارزیابی سوابق و مصاحبه درج می گردد. 2-2- محل مراجعه جهت بررسی سوابق و مصاحبه و نحوه توزیع کارت متعاقباً از طریق سایت دانشگاه به نشانی edu.guilanold.guilan.ac.ir اطلاع رسانی خواهد شد.     3- ثبت نام اینترنتی و ارسال مدارک تمامی داوطلبان می بایست از تاریخ 97/03/03 تا 72 ساعت قبل از روز برگزاری  مصاحبه(طی روزهای اداری) از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی edu.guilanold.guilan.ac.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی، واریز مبلغ 700/000 (هفتصدهزار) ریال به صورت آنلاین بابت حق ثبت نام و ارسال الکترونیکی مدارک مورد نیاز (مندرج در سامانه ثبت نام) اقدام نمایند . داوطلبان کد رشته محل های 2442 (*عمران وبهره برداري جنگل) و 2443 (علوم زیستی جنگل) حداکثر تا تاریخ 97/03/05 فرصت دارند نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند. در صورت انصراف از شرکت در مصاحبه، وجه واریزی به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.  
دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher