قوانين غيبت در جلسه امتحان (مقطع کارشناسی)

01 01 2016
کد خبر : 3788063
تعداد بازدید : 16
به استناد تبصره ماده 15 آيين نامه مصوب جلسه 803 مورخ 91/5/8 شوراي برنامه ريزی آموزش عالي دانشجويان ورودي هاي 91 و 92 چنانچه در جلسه امتحان درس يا دروس امتحان پايان نيمسال غيبت داشته باشند، دروس مذکور حذف شده تلقی مي  گردد. به استناد تبصره 1 ماده 17 آيين نامه آموزشی مصوب جلسه 859 مورخ 93/12/16 شوراي برنامه ريزي آموزش عالي ، دانشجويان ورودی 93 و 94 چنانچه در جلسه يا جلسات امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت کنند، نمره آن درس صفر منظور می شود.
دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher