درباره معاونت

25 06 2015
کد خبر : 3789294
تعداد بازدید : 16
اين معاونت هدايت واحدهای تابعه و دانشکده ها را در جهت اجرای سياستها و برنامه های مصوب آموزشی و همچنين نظارت بر حسن اجرای آن برعهده دارداين معاونت دارای مديريتهاي امور آموزشی،تحصيلات تکميلی ،استعداد درخشان ،گسترش آموزش عالی ، آموزشهای آزاد و مجازی می باشد. معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه دکتر فرهاد شيريني عضو هيات علمي گروه شيمي دانشکده علوم پايه ،مرتبه علمی استاد تمام مدير دفتر تحصيلات تکميلي دانشگاه/دبير هيات اجرايي جذب دانشگاه دکتر سعيد کتابچي عضو هيات علمي گروه رياضي دانشکده علوم رياضي ،مرتبه علمی دانشيار مدير امور آموزشی دانشگاه دکتر محمودرضا آقامعالی عضو هيات علمي گروه زيست شناسی دانشکده علوم پايه ،مرتبه علمی دانشیار دبير شورای هدايت استعداد درخشان دانشگاه دکتر فرهاد اسمعيلي قدسي عضو هيات علمي گروه فيزيک دانشکده علوم پايه ،مرتبه علمي استاد تمام رييس گروه برنامه ريزی و گسترش آموزش عالي دانشگاه دکتر راهبه نیارکی اصلی عضو هيات علمی گروه  مهندسی  برق دانشکده فنی ، مرتبه علمی استادیار        
دسته بندی :
page

خبر های مهم

Asset Publisher