علوم کشاورزی

28 01 2018
کد خبر : 3788813
تعداد بازدید : 14

برنامه های درسی مصوب

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
1-مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 1-اگرو تکنولوژی (4گرایش) 1-اگرو تکنولوژی (4 گرایش)
2- علوم و مهندسی باغبانی 2- ژنتیک و به نژادی گیاهی 2- ژنتیک و به نژادی گیاهی
3- علوم و مهندسی خاک 3- علوم و مهندسی باغبان (5 گرایش) 3- علوم و مهندسی باغبانی (2 گرایش)
4- علوم دامی 4- مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک (2 گرایش) 4- مدیریت منابع خاک (2 گرایش)
5- علوم و مهندسی آب 5- علوم دامی (5 گرایش) 5- علوم دامی (4 گرایش)
6- گیاهپزشکی 6- مدیریت منابع خاک (2 گرایش) 6- بیماری شناسی گیاهی
7- مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 7- علوم و مهندسی آب (8گرایش) 7- حشره شناسی کشاورزی
8- اقتصاد کشاورزی 8- بیماری شناسی گیاهی 8- بیوتکنولوژی کشاورزی
9- علوم و مهندسی صنایع غذایی 9- حشره شناسی کشاورزی
10- بیوتکنولوژی کشاورزی
11- توسعه روستایی
 
دسته بندی :
page

خبر های مهم

ناشر الأصول