علوم پایه

28 01 2018
کد خبر : 3788858
تعداد بازدید : 25
برنامه های درسی مصوب
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
1- فیزیک 1-فیزیک (8 گرایش) 1- فیزیک (8 گرایش)
2- زیست شناسی سلولی و مولکولی 2- فوتونیک 2- بیوشیمی
3- زیست شناسی گیاهی 3- بیوشیمی 3- زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک
4- زیست شناسی جانوری 4- زیست شناسی گیاهی (3 گرایش) 4- زیست دریا گرایش جانوران دریایی
5- زیست شناسی دریا 5- زیست شناسی جانوری (3 گرایش) 5- شیمی گرایش شیمی آلی
6- شیمی کاربردی 6- ژنتیک 6- شیمی گرایش شیمی معدنی
7- شیمی محض 7- زیست شناسی دریا (4 گرایش) 7- شیمی گرایش شیمی تجزیه
8- شیمی کاربردی 8- شیمی گرایش شیمی فیزیک
9- شیمی گرایش شیمی آلی
10- شیمی گرایش شیمی معدنی
11- شیمی گرایش شیمی تجزیه
12- شیمی گرایش شیمی فیزیک
دسته بندی :
page

خبر های مهم

ناشر الأصول