اطلاعيه ميهمان ، انتقال دائم و انتقال توام با تغيير رشته دانشجويان دانشگاه گيلان به ساير دانشگاهها در نيمسال اول سال تحصيلي 96-95

20 04 2016
کد خبر : 3787977
تعداد بازدید : 7

اطلاعيه ميهمان ، انتقال دائم و انتقال توام با تغيير رشته دانشجويان دانشگاه گيلان به ساير دانشگاهها در نيمسال اول سال تحصيلي 96-95 به اطلاع کليه دانشجويان متقاضي ميهمان و انتقال به ساير دانشگاهها مي رساند، درخواست هاي خود را از طريق سامانه ميهمان و انتقال وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به آدرس اينترنتيhttp://mad.saorg.ir/EDUS/Default.Aspx نمايند. درخواست های واصله توسط دانشگاههاي مقصد بر اساس مفاد آيين نامه شماره 88441/3/41 مورخ 92/3/20 ميهمان و انتقال بررسي خواهد شد و پاسخ تقاضا نيز از طريق سامانه قابل پيگيري مي باشد (لذا به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد).

لازم به ذکر است جهت ميهماني :گذراندن حداقل 1 نيمسال در دانشگاه مبدا با ميانگين حداقل 13 جهت انتقال :داشتن حداقل 4 نيمسال متوالي سابقه ميهماني ،کسب معدل بالاتر از ميانگين معدل دانشجويان ورودي هاي همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد الزامي است .

توجه مهم : 1)دانشجويان متقاضي تا پايان ارديبهشت سال 1395 فرصت دارند، درخواست هاي خود را از طريق سامانه مذکور ارائه دهند. 2) به درخواست های ميهمانی و انتقال خارج ازسامانه فوق الذکر به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهدشد.

دانشجويان متقاضي تغيير رشته داخلي و انتقال توام با تغيير رشته به شرح ذيل اقدام نمايند: جهت حصول اطمینان از دارا بودن کد رشته مورد تقاضا ، ابتدا فرم الف را از سایت آموزش دانشگاه دریافت و سپس به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. تاريخ بررسی درخواست ها از تاريخ 95/2/11 لغايت 95/3/11 می باشد. در ضمن متقاضيان تغيير رشته داخلي لازم است پس از دريافت فرم تکميل شده ج از آموزش دانشکده جهت اقدام بعدي به اداره پذيرش و ثبت نام دانشگاه مراجعه نمايند. به استناد ماده های 17 و 18 آيين نامه شماره 88441/3/41 مورخ 92/3/20 ميهمان و انتقال کليه دانشجويان ميهمان و انتقال دوره روزانه ملزم به پرداخت شهريه می باشند. اين قبيل دانشجويان در صورت دارا بودن کد رشته از پرداخت شهريه معاف می باشند. تذکر:دانشجويان نيمه متمرکز مجاز به تغيير رشته يا انتقال توام با تغييررشته نمي باشند.

فرم انتقال دائم توام با تغيير رشته

امور آموزشي دانشگاه گيلان

خبر های مهم

ناشر الأصول