بستن
FA EN

کارشناسی کشاورزی

۱- مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات گرایش های ( زراعت- اصلاح نباتات )

۲- مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی

۳- مهندسی کشاورزی- علوم دامی

۴- مهندسی کشاورزی-علوم خاک

۵- علوم و مـهندسی آب

۶- مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی

۷- مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

۸- مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی

۹- علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی)