بستن
FA EN

کارشناسی علوم پایه

۱- فیزیک ( حالت جامد- هسته ای-اتمی)

۲ – شیمی محض

۳- شیمی کاربردی

۴– زیست شناسی سلولی ومولکولی گرایش علوم سلولی ومولکولی

۵- زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

۶- زیست شناسی گرایش علوم جانوری

۷- زیست شناسی گرایش زیست دریا