بستن
FA EN AR RU FR

کارشناسی انسانی

کارشناسی انسانی


۱- زبان و ادبیات فارسی

۲- زبان و ادبیات انگلیسی

۳– زبان و ادبیات عرب

۴- زبان روسی

۵- علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

۶- مدیریت صنعتی

۷- مدیریت بازرگانی

۸- روان شناسی عمومی

۹- حقوق 

۱۰- راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره

۱۱- علوم تربیتی­ گرایش ­مدیریت­ و برنامه ریزی آموزشی

۱۲- علوم سیاسی

۱۳– جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

۱۴- الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث

۱۵– علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری

۱۶- حسابداری

۱۷- مدیریت جهانگردی