بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارشناسی انسانی

کارشناسی انسانی


1- زبان و ادبیات فارسی

2- زبان و ادبیات انگلیسی

3- زبان و ادبیات عربی

4- زبان روسی

5- جامعه شناسی (جایگزین رشته پژوهشگری اجتماعی) 

6- مدیریت صنعتی

7- مدیریت بازرگانی

8- روان شناسی  

9- حقوق

10- مشاوره

11- علوم ­تربیتی­

12- علوم سیاسی

13- جغرافیا

14- علوم قرآن و حدیث

15- اقتصاد

16- حسابداری

17- گردشگری (جایگزین رشته مدیریت جهانگردی)

آدرس کوتاه :