بستن
FA EN AR RU FR CHI

پرسنل

پرسنل


پرسنل

پرسنل گروه:
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
داخلی مستقیم
دکتر سید سیامک اشرف تالش رئیس گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی 2056 33690833
منصور حبیبی کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی 2056 33690833