بستن
FA EN AR RU FR

پرسنل

پرسنل


نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

داخلی

دکتر راهبه نیارکی اصلی

رئیس گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی

2114

دکتر نقی رعدی

 عضو هیات علمی همکار

2114

دکتر علی جمالیان

عضو هیات علمی همکار

2056

منصور حبیبی

کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی

2056

33690833