بستن
FA EN AR RU FR CHI

نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر


 

نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

سامانه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر از روز دوشنبه مورخ 1398/03/20 لغایت 1398/04/20 فعال و آماده ثبت درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر واجد شرایط مقطع کارشناسی ورودی سال 97 و ماقبل متقاضی انتقال و میهمانی می باشد.