بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی دانشگاه با دانشجویان مقطع کارشناسی صبح روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه

نشست رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی دانشگاه با دانشجویان مقطع کارشناسی صبح روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه


 

نشست رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی دانشگاه با دانشجویان مقطع کارشناسی صبح روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه

در ابتدای این نشست، خانم آزاده کاویان فر به گردش کار صدور چک لیست فراغت(شرایط و ضوابط)و همچنین چگونگی نحوه درخواست مدارک از سامانه صدور مدارک تحصیلی مطالبی را ارائه کرد.

وی به تفاوت گردش های کاری مرخصی تحصیلی با حذف ترم و انواع مدارک صادره از دانشگاه و نحوه درخواست آن ها از سامانه صدور مدارک فارغ التحصیلی اشاره نموده و مشکلات رایج دانشجویان در سامانه صدور مدارک فارغ التحصیلی و نحوه درخواست تاییدیه تحصیلی را بررسی کرد..

در ادامه، رئیس اداره آمار مشکلات رایجی را که دانشجویان برای درخواست مجوز ادامه تحصیل با آن مواجه می باشند را مورد بررسی قرار داد.

ایشان همچنین، انواع گواهی های اشتغال به تحصیل را نام برد و در انتها ضوابط مربوط به خذف پزشکی و نحوه درخواست گردش حذف پزشکی را تشریح کرد .

آدرس کوتاه :