بستن
FA EN AR RU FR

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه


مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

دکتر محمودرضا آقامعالی مدیر خدمات آموزشی دانشگاه محمد فریدونی معاون مدیر خدمات آموزشی دانشگاه شماره تماس دفتر مدیریت امور آموزشی 33690525-013  

این مدیریت مشتمل بر چهار اداره می باشد:

1- اداره پذیرش ،ثبت نام و امور مشمولین 2-اداره آمار و اطلاعات آموزشی 3-اداره فارغ التحصیلان 4- اداره سوابق تحصیلی