بستن
FA EN AR RU FR CHI

قوانين غيبت در جلسه امتحان (مقطع کارشناسی)

قوانين غيبت در جلسه امتحان (مقطع کارشناسی)


قوانين غيبت در جلسه امتحان (مقطع کارشناسی)

به استناد تبصره ماده 15 آيين نامه مصوب جلسه 803 مورخ 91/5/8 شوراي برنامه ريزی آموزش عالي دانشجويان ورودي هاي 91 و 92 چنانچه در جلسه امتحان درس يا دروس امتحان پايان نيمسال غيبت داشته باشند، دروس مذکور حذف شده تلقی مي  گردد. به استناد تبصره 1 ماده 17 آيين نامه آموزشی مصوب جلسه 859 مورخ 93/12/16 شوراي برنامه ريزي آموزش عالي ، دانشجويان ورودی 93 و 94 چنانچه در جلسه يا جلسات امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت کنند، نمره آن درس صفر منظور می شود.
آدرس کوتاه :